Trường tiểu học Lịch Sơn được được thành lập từ năm 1977. Trường có 01 chi bộ Đảng, có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, đội TNTP Hồ Chí Minh. Nhà trường có tổng số 18 cán bộ, ...